Selvi Mobilyaya Hosgeldiniz...
Web sitemiz güncelleme aşamasındadır.
Siparişlerinizi lütfen bizlere İletişim sayfamızda bulanan telefon numarasından veya mail adresinden iletiniz.
 
“POTANSİYEL MÜŞTERİ” AYDINLATMA METNİ - selvimobilya

Menü

“POTANSİYEL MÜŞTERİ” AYDINLATMA METNİ

SELVİ MOBİLYA
(Selvi Modüler Mobilya Üretim Ve Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi)

“POTANSİYEL MÜŞTERİ” AYDINLATMA METNİ
Bu Aydınlatma Metni; 6698 sayılı Kanunun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Selvi Modüler Mobilya Üretim Ve Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

1-Veri Sorumlusu Kimliği ile İşlenen Kişisel Veriler
Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; veri sorumlusu Selvi Modüler Mobilya Üretim Ve Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“SELVİ MOBİLYA”) olarak tarafımızca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan amaçlarla işlenebilecektir.   2- Toplanan Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği
SELVİ MOBİLYA tarafından toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere neden açıkladığınızı içeren aşağıda belirtilen amaçlarla, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir. 3- İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz herhangi bir kurum, kuruluş ya da kişiye aktarılmamaktadır.
4- Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntem ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, SELVİ MOBİLYA tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; fiziki, elektronik ortam, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verilerinizden;
Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (E-posta, Telefon)
6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”
Yönündeki hükümler kapsamında otomatik ve otomatik olmayan yollar ile işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
5-İlgili Kişilerin Hakları İçin SELVİ MOBİLYA’ya Başvuru
İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Ön Büro’dan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile; selvimodulermobilya@hs01.kep.tr KEP adresine, info@selvimobilya.com.tr e-mail adresimize mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile veya Karayolları Mahallesi 567 Sokak No:23 Gaziosmanpaşa/İstanbul adresimize şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu SELVİ MOBİLYA olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, SELVİ MOBİLYA tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Bu kapsamda ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;  
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme